شرایط ارسال رایگان

ارسال سفارشات بیش از 1/000/000  یک میلیون  تومان در شهر تهران رایگان انجام میپذیرد.

هم چنین هزینه ارسال شهر تهران برای سفارشات بیش از1/000/000 یک میلیون تومان برای شهرستان ها نیز به عهده  مجموعه اقای ابزار خواهد بود. باقی هزینه ارسال برای شهرستان مورد نظر به عهده خود مشتری می باشد.