شرایط ارسال رایگان

ارسال سفارشات بیش از 2/000/000 دو میلیون  تومان در شهر تهران رایگان انجام میپذیرد.

هم چنین هزینه ارسال شهر تهران برای سفارشات بیش از2/000/000 دو میلیون تومان برای شهرستان ها نیز به عهده  مجموعه اقای ابزار خواهد بود. باقی هزینه ارسال برای شهرستان مورد نظر به عهده خود مشتری می باشد.