شرایط ارسال رایگان

ارسال سفارشات بیش از 5/500/000 تومان در شهر تهران رایگان انجام میپذیرد.

هم چنین هزینه ارسال شهر تهران برای سفارشات بیش از5/500/000  تومان برای شهرستان ها نیز به عهده  مجموعه اقای ابزار خواهد بود. باقی هزینه ارسال برای شهرستان مورد نظر به عهده خود مشتری می باشد.