اسپاتور سه تایی، اسپاتور فلزی، قاب باز کن فلزی، قاب بازکن، قاب بازکن فلزی سه عددی