بادسنج ( سرعت سنج هوا ) حرارتی با پراب جریان تستو testo 425