جا الکلی، جا الکلی سوزن دار، جا الکلی سوزنی، جا الکلی سوزنی بزرگ، جا تینری