خمیر سیلیکون، خمیر سیلیکون سرنگی، خمیر سیلیکون سرنگی بزرگ نقره ای، خمیر سیلیکون نقره ای