دستگاه گلاس بردار، دستگاه گلاس بردار وکیومی، دستگاه گلاس بردار وکیومی 14اینچ سان شاین SUNSHINE S-918R، دستگاه گلس بردار، دستگاه گلس بردار سان شاین