دم باریک بزرگ 6 اینچ KROFY،دم باریک سایز بزرگ،دمباریک بزرگ،دم باریک صنعتی