دم باریک کوچک الکترونیکی HEZBURN،دم باریک کوچک الکترونیکی هزبرن HEZBURN