دورسنج ( تاکومتر ) لیزری ( نوری ) و مکانیکی لوترون LUTRON DT-2268