ذره بین دستی بزرگ 3Cobe Powerd،ذره بین،ذره بین 3X،Hand-Hold Magnifire