ذره بین 5X دستی و رومیزی TH-7018-B،Multifunction Handheld Magnifire