سیم قلع،سیم قلع 0.4 آسران 100 گرم،قلع 0.4،قلع آس،سیم قلع ( لحیم ) 0.4 آسران 100 گرم ASERAN،ASERAN،AS،سیم لحیم آسران،سیم قلع آسران،Solder Wire