سیم قلع،سیم قلع 0.8 آسران 250 گرم،قلع 0.8،قلع آس،سیم قلع ( لحیم ) 0.8 آسران 250 گرم ASERAN،سیم لحیم آسران،ASERAN،قلع آسران،Solder Wire