سیم قلع، سیم قلع 0.8 آسران 250 گرم، قلع 0.8، قلع آس،سیم قلع ( لحیم ) 0.8 آسران 250 گرم ASERAN،قلع آس،سیم لحیم آسران،ASERAN،قلع آسران