سیم چین الکترونیکی ام تی سی MTC-3،MTC،Micro Diagonal Nipper