فیوز فلوک، فیوز مولتی متر، فیوز مولتی متر Busmann 1000V، فیوز هیوکی، فیوز ولت متر،Fast-Acting Fuse