قلع کش سیمی GOOT،قلع کش سیمی گوت،قلع کش سیمی گوت GOOT CP-1515،Desoldering Wick