لرزش و ارتعاش سنج یونیتی UNI-T UT315،Vibration tester