نوک هویه،نوک هویه QUICK،نوک هویه سرصاف،نوک هویه سرصاف کوییک،نوک هویه سرصاف کوییک QUICK 960-I،نوک هویه صاف کوییک،نوک هویه هیتری،Soldering Tip