ولتاژ دتکتور،تستر برق قلمی،فازمتر القایی،ردیاب ولتاژ،فازمتر القایی قلمی و مدادی،تستر ولتاژ قلمی،آشکارساز قلمي