ولتاژ دتکتور،فاز تستر،تستر فاز،فازیاب،فازیاب القایی،AC Voltage Detectore،ردیاب سیم برق،ردیاب کابل برق،فازمتر القایی،FLUKE،فلوک