ولت متر عقربه ای،Protective Function Analog Multimeter