پراب منبع، پراب منبع تغذیه 5 آمپر، کابل منبع تغذیه