پیچ گوشتی،پیچ گوشتی سه سو 2.0 موبایلی HANKER HK-101،پیچ گوشتی سه سو برای تعمیرات موبایل،پیچ گوشتی موبایلی،سه سو موبایلی،Standard Precision Screwdriver