پیچ گوشتی، پیچ گوشتی سه سو 2.0 موبایلی HANKER HK-101، پیچ گوشتی سه سو برای تعمیرات موبایل، پیچ گوشتی موبایلی، سه سو موبایلی