کاتر، کاتر با تیغ یدکی، کاتر جراحی، کاتر جراحی با 6 عدد تیغ یدکی، کاتر قلمی