کاردک، کاردک برای تعمیرات الکترونیک، کاردک فلزی، کاردک فلزی JAKEMI JM-Z12