گیره نگهدارنده برد، گیره وکیومی، گیره وکیومی TU-003