SLITE P-500-1، مینی دریل، مینی فرز، مینی فرز ( مینی دریل ) SLITE T00L P-500-1، مینی فرز جعبه قرمز، مینی فرز چینی